29. Εμπιστευτικότητα χειρισμού θεμάτων ΑΑΛΕ/ΣΑΛΕ εφαρμογής ISPS Code

Εμπιστευτικότητα χειρισμού θεμάτων ΑΑΛΕ/ΣΑΛΕ εφαρμογής ISPS Code

Έκδοση: 01/15-04-2005

Αναθεώρηση: 

Αρ. Πρωτ: 3742.0/98/05 / 15-04-2005 ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ Δ΄ 
 Τηλέφωνο : 210-419 1931 

ΘΕΜΑ: «Εμπιστευτικότητα χειρισμού θεμάτων AAΛΕ/ΣΑΛΕ εφαρμογής ISPS Code» 
ΣΧΕΤ.: α) Τροποποιήσεις Κεφ. V, XI, XI-2 (ISPS Code) της SOLAS/1974. 
             β) Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 725/2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστεις. 
             γ) Ανακοίνωση για τη Δημιουργία Μητρώου ΑΟΑ για την παροχή υπηρεσιών σε Λιμενικές Εγκαταστάσεις σύμφωνα με τον ISPS Code/Δεκέμβριος 2003.   

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του (β) παραπάνω Κανονισμού το προσωπικό που διενεργεί ελέγχους ασφαλείας ή χειρίζεται εμπιστευτικές πληροφορίες που σχετίζονται με τα (α) και (β) παραπάνω σχετικά υπόκειται σε απαιτήσεις εμπιστευτικότητας. 
Στα πλαίσια αυτά, εφιστούμε την προσοχή σας στο θέμα αυτό ώστε να λάβετε κάθε πρόσφορο μέσο για τη διασφάλιση της εχεμύθειας στη διαχείριση κάθε στοιχείου και πληροφορίας που σχετίζεται με το έργο των ΑΟΑ και αφορά πλοία, εταιρείες και λιμενικές εγκαταστάσεις, διότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί διαρροή πληροφοριών θα κινηθεί η διαδικασία άρσης της αναγνώρισής σας.  Εξάλλου ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην εκπαίδευση που παρέχετε στο προσωπικό των υπόχρεων φορέων σε θέματα ασφάλειας (security) ώστε μόνο διαβαθμισμένα άτομα να συμμετέχουν και να ενημερώνονται για τα ΑΑΛΕ/ΣΑΛΕ που έχει εκπονήσει ο ΑΟΑ και μόνο για όσο τμήμα αφορά έκαστο βάσει ανάθεσης καθηκόντων.  
Τέλος, σημειώνεται ότι τα ΑΑΛΕ και ΣΑΛΕ δεν είναι αντικείμενο δημοσίων συζητήσεων και σεμιναρίων ή εκπαιδεύσεων καθόσον ενδέχεται να διαρρεύσουν εμπιστευτικές πληροφορίες.   
 Να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΥΕΝ/ΔΕΔΑΠΛΕ στο διαδίκτυο, με ευθύνη ΥΕΝ/ΔΠΝΤ.

Αρχείο: