28. Προδιαγραφές περίφραξης και φωτισμού ασφαλείας

Προδιαγραφές περίφραξης και φωτισμού ασφαλείας

Έκδοση: 01/18-02-2005

Αναθεώρηση: 

Αριθ.πρωτ: 3733.7/17/ 2005 (21) / 18-2-2005 ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ Γ΄ 

Πληροφορίες : Υποπ/ρχος ΛΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ελ. 
Τηλέφωνο : 210- 4191911 


ΘΕΜΑ: "Προδιαγραφές περίφραξης και φωτισμού ασφαλείας " 

 Σας αποστέλλουμε προτάσεις της Υπηρεσίας μας (υπό μορφή παραρτημάτων) αναφορικά με τις απαιτήσεις φωτισμού και περίφραξης των λιμενικών εγκαταστάσεων και παρακαλούμε όπως λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή - υλοποίηση των Σχεδίων Ασφάλειας των Λιμενικών Εγκαταστάσεων. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   

 ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Τ) ΛΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.                                                                          Απαιτήσεις για Περίφραξη Ασφαλείας  Λιμενικής Εγκατάστασης   

1. Για την εκπόνηση απαιτήσεων για την περίφραξη ασφαλείας λαμβάνονται  υπόψη οι ανάγκες για την:  Περιμετρική περίφραξη,  Περίφραξη χώρων ελεγχόμενης πρόσβασης,   Περίφραξη κριτικών για την λειτουργία της κάθε Λιμενικής Εγκατάστασης κτιρίων και βασικών υποδομών  
2. Οι απαιτήσεις για την περίφραξη ασφαλείας συνίστανται κυρίως στη ποιότητα του υλικού της περίφραξης, το ύψος και την πάκτωσή της έτσι ώστε να αντέχει συγκεκριμένη καταπόνηση και να δυσκολεύει ή να αποτρέπει την πρόσβαση.  3. Η περίφραξη ασφαλείας μπορεί να είναι κατασκευασμένη από κτιστό τοίχο (πέτρινο, τσιμεντένιο, κλπ)  από μεταλλικά φύλλα (panel) ή από συρματόπλεγμα ασφαλείας ή κάποιος συνδυασμός των παραπάνω.  
4. Επειδή η περίφραξη από κτιστό τοίχο καλύπτει τις προδιαγραφές, στο μεγαλύτερο μέρος, παραθέτουμε παρακάτω τις απαιτήσεις για περίφραξη ασφαλείας από συρματόπλεγμα.    
5. Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει είναι καινούργιο και να μην έχει ξαναχρησιμοποιηθεί ή ξανακουλουριαστεί  ή επαναγαλβανισθεί.  
6. Το ύψος της περίφραξης πρέπει να είναι 2,43 μέτρα τύπου chain link από γαλβανισμένο ατσάλινο συρματόπλεγμα (zinc-coated) με πάχος 3,8 χιλιοστά (9 gauge ) και ελάχιστο όριο θραύσης 1290 lb/ft και με μάτι 5 εκατοστά. Το ύψος του συρματοπλέγματος θα είναι το ίδιο με το ύψος της περίφραξης.  
7. Πάνω από το εν λόγω συρματόπλεγμα θα τοποθετηθεί άλλο συρματόπλεγμα αγκαθωτού  τύπου (barbed wire) υπό γωνία 45° και μήκους 60 εκατοστών με κατάλληλες επεκτάσεις των στύλων που θα στηρίζουν τρεις σειρές αγκαθωτού ατσάλινου σύρματος με πάχος 3,8 χιλιοστά (9 gauge) με κατεύθυνση προς τα έξω από τη περιοχή ασφαλείας. Οι εν λόγω επεκτάσεις των στύλων θα έχουν αντοχή σε κάθετο βάρος 250 pounds στο ακραίο τμήμα του. Επίσης οι προεκτάσεις θα διαθέτουν κατάλληλους συνδετήρες ή άλλους μηχανισμούς για τη συγκράτηση των  τριών σειρών αγκαθωτού σύρματος.  
8. Τα τρία οριζόντια γαλβανισμένα ατσάλινα σύρματα θα είναι πάχους 4 χιλιοστά και βάρος 1,84 lb/ft.  Στο κάτω μέρος του συρματοπλέγματος θα πρέπει να τοποθετηθεί οριζόντια ατσάλινη μπάρα ή σύρμα με τα ίδια χαρακτηριστικά. Το άνω ατσάλινο σύρμα θα είναι συνεχές και θα περνάει από τις κορυφές των στύλων και στους ακραίους στύλους θα είναι στερεά συνδεδεμένο. Τα ενδιάμεσα ατσάλινα σύρματα θα ασφαλίζονται επάνω σε όλους τους στύλους (line posts) ως και στους ακραίους στύλους (terminal post) με ατσάλινους σφικτήρες.                                                                                                                                 
9. Η μέγιστη απόσταση του συρματοπλέγματος από το έδαφος πρέπει να είναι 5 εκατοστά. που υπάρχουν ανωμαλίες στο έδαφος θα γίνεται προσπάθεια για την ισοπέδωση της επιφάνειας του εδάφους ώστε σε κάθε περίπτωση να διατηρείται οι ανωτέρω απόσταση από την επιφάνεια του εδάφους. Ενδιάμεσα των στύλων (line posts) η κάτω ατσάλινη μπάρα ή ατσάλινο σύρμα του συρματοπλέγματος θα ασφαλίζεται με τουλάχιστον δύο τουλάχιστον συνδετήρες (κλιπ) 3/8 ίντσας οι οποίοι θα είναι ασφαλισμένοι σε τσιμεντένιο υπόβαθρο. Μπορεί το κάτω μέρος της περίφραξης να είναι και κατάλληλα πακτωμένο σε όλο το μήκος του.  
10. Σε όλο το υλικό του συρματοπλέγματος οι πάνω και οι κάτω άκρες θα έχουν ένα τελείωμα κόμπου.  
11. Οι ενδιάμεσοι στύλοι στηρίξεως του συρματοπλέγματος (cold-rolled manufactured posts) θα πρέπει να έχουν διάμετρο 3 ίντσες με βάρος 4.64 lb/ft ενώ οι ακριανοί (γωνίες, και στύλοι έλξεως) διάμετρο 4 ίντσες με βάρος 6.56 lb/ft. λοι οι στύλοι στις κορυφές θα έχουν κάλυμμα σταθερού τύπου. Οι εν λόγω στύλοι θα διαθέτουν στην εσωτερική επιφάνειά τους αντισκωρική προστασία.  
12. Στους στύλους θα τοποθετηθούν μπάρες επεκτάσεως του συρματοπλέγματος διαμέτρου 3/8 της ίντσας με κατάλληλα συσφιγκτήρες – κολάρα για το τέντωμα του συρματοπλέγματος στους γωνιακούς στύλους ή στους στύλους εισόδου.  
13. Οι στύλοι στηρίξεως του συρματοπλέγματος θα πρέπει να έχουν απόσταση όχι μεγαλύτερη από 10 πόδια (2,5 μέτρα) (κέντρο με κέντρο) και θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ένα ελάχιστο βάθος 90 εκατοστά από την επιφάνεια του εδάφους. Οι στύλοι θα έχουν την κατάλληλη ευθυγράμμιση ώστε γύρω από το στύλο να υπάρχει τουλάχιστον 75 εκατοστά τσιμέντου. 
Το τσιμέντο κατά την τοποθέτησή του θα αναδευτεί ή πρεσαριστεί γύρω από τους στύλους και θα έχει μια λεία επιφάνεια που θα έχει κλίση από το στύλο προς τα έξω ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση νερού γύρω ή μέσα στις οπές που βρίσκονται οι στύλοι και η πλησιέστερη προς το έδαφος απόσταση θα είναι τουλάχιστον 2,5 εκατοστά πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Κανένα υλικό δεν θα τοποθετηθεί στους στύλους (δηλαδή περίφραξη) πριν περάσουν επτά ημέρας από τη μέρα που έπεσε το τσιμέντο. Ο τύπος του τσιμέντου που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι 1:3 (τρία μέρη άμμου και ένα τσιμέντου (Portland Cement),                                                           Απαιτήσεις για Φωτισμό Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης     

1. Ο πρωταρχικός στόχος του φωτισμού ασφαλείας της Λιμενικής Εγκατάστασης είναι να παρέχει τα μέσα για την ανίχνευση και αποτροπή της παράνομης παρείσφρησης. 

2. Ο φωτισμός, βέβαια, προϋποθέτει την παρατήρηση των φωτιζόμενων περιοχών από ανθρώπους και είναι αναποτελεσματικό εάν δεν υπάρχει προσωπικό που θα παρατηρεί τις περιοχές αυτές. Ο φωτισμός ασφαλείας της Λιμενικής Εγκατάστασης επιτυγχάνεται με την ύπαρξη επαρκούς και ομοιόμορφου φωτισμού κατά μήκος της περίφραξης, που φωτίζει την περιοχή πέραν της εξωτερικής περιμέτρου της Λιμενικής Εγκατάστασης κατά τα δύο τρίτα της δυνάμεώς του και εμποδίζει ένα εισβολέα στο να βλέπει το εσωτερικό της Λιμενικής Εγκατάστασης και κατά το ένα τρίτο κατά μήκος των διαδρομών των περιπόλων. Το σκοτάδι και οι περίοδοι χαμηλής ορατότητας παρέχουν στους δράστες εγκληματικών ενεργειών τη δυνατότητα για επιτυχία των στόχων τους. Κατόπιν αυτού η χρησιμοποίηση του καταλλήλου επιπέδου φωτισμού είναι υποχρεωτική για να εμποδιστεί η διάπραξη εγκληματικών ενεργειών σε βάρος της Λιμενικής Εγκατάστασης.  

3. Για την εκπόνηση απαιτήσεων για τον φωτισμό ασφαλείας λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες για τον:  
3.5. Φωτισμό περιμετρικής περίφραξης 
3.6. Φωτισμό μόνιμο ή με φωτοκύτταρα των κριτικής σημασίας για την λειτουργία της κάθε Λιμενικής Εγκατάστασης κτιρίων και βασικών υποδομών 
3.7. Φωτισμό αποθηκών, χώρων στοιβασίας και διαχείρισης φορτίου 
3.8. Φωτισμό χώρων φορτίου 
3.9. Φωτισμό σημείων ελέγχων και έρευνας ασφαλείας 
3.10. Φωτισμό προβλητών και των περιοχών που περιβάλλουν τα δεμένα πλοία 
3.11. Φωτισμό επιβατικών σταθμών και περιοχών επιβίβασης επιβατών και οχημάτων στα πλοία 
3.12. Φωτισμό της γειτνιάζουσας με τη θαλάσσια περιοχή, έκτασης της Λιμενικής Εγκατάστασης 
3.13. Φωτισμό λοιπών περιοχών της Λιμενικής Εγκατάστασης  

4.  Η Λιμενική Εγκατάσταση θα πρέπει να φωτίζεται στα αποδεκτά και αναγνωρισμένα πρότυπα της βιομηχανίας τόσο περιμετρικά όσο και στις αποβάθρες πρόσδεσης των πλοίων, τους χώρους φορτοεκφόρτωσης, χώρους διαχείρισης και αποθήκευσης του φορτίου, χώρους επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών κλπ. Ο φωτισμός θα πρέπει να είναι κατάλληλα τοποθετημένος ώστε να μην εμποδίζει την καλή ορατότητα του προσωπικού ασφαλείας ή την ασφαλή ναυσιπλοΐα στη Λιμενική Εγκατάσταση.  

5. Για καλλίτερη ορατότητα είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας φωτισμού όπως το νάτριο υψηλής πίεσης, ο ατμός υδραργύρου ή ο φωτισμός αλογονιδίων μετάλλων.  

6. Ο περιμετρικός φωτισμός πρέπει να είναι ανά περίπου 25 μέτρα, σε σιδηροιστούς ύψους 7 μέτρων ή ιστούς 4 μέτρων εφ΄ όσον στηρίζονται σε σταθερή περίφραξη, με λαμπτήρες 250W και με το εκτυφλωτική δέσμη φωτός των προβολέων προς την εξωτερική πλευρά της περίφραξης προς την κατεύθυνση των πιθανών προσβάσεων ή της ακτογραμμής και με το μικρότερη δυνατή δέσμη φωτός κατά μήκος των οδών περιπολίας ή θέσεων φυλακίων ασφαλείας.                 
7. Ο περιμετρικός φωτισμός θα πρέπει να καλύπτει μια ελάχιστη απόσταση περίπου 3035 μέτρων εξωτερικά της περιμέτρου της Λιμενικής Εγκατάστασης και των προβλητών και των αποβάθρων προς τη μεριά της θάλασσας.    

8. Ο φωτισμός της ευρύτερης περιοχής της Λιμενικής Εγκατάστασης πρέπει να είναι σε σιδηροιστούς πολλαπλών φωτιστικών σωμάτων,  με κατεύθυνση του φωτός προς τα κάτω, μακριά από τα φυλάκια ελέγχου πρόσβασης, τα γραφεία ή τις πλεύσιμες υδάτινες οδούς και πρέπει να παράγουν υψηλή αντίθεση με λίγες σκιές.  

9.  Ο φωτισμός στις προβλήτες πρέπει να έχει ένταση 5 λούμεν (53.8 lux) ανά τετραγωνικό πόδι  και στους χώρους διαχείρισης φορτίου όχι μικρότερος από 1 λούμεν (10.8 lux) ανά τετραγωνικό πόδι.     

10.  Μπορούν να χρησιμοποιούνται φορητοί προβολείς ή και προβολείς με φωτοκύτταρα για την ενεργοποίησή τους όταν υπάρχει ανάγκη επί πλέον φωτισμού ή όταν ενεργοποιηθεί το φωτοκύτταρο, για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.  

11.  Σε περίπτωση χρησιμοποίησης φορητών προβολέων πρέπει να διαθέτουν την ικανοποιητική ευελιξία για να επιτρέπουν την εξέταση των υποδομών, χώρων ή διαδικασιών που είναι υπό παρατήρηση και τις παρακείμενες μη φωτιζόμενες περιοχές.  

12.  Οι έλεγχοι, οι διακόπτες και οι διανομείς για το φωτισμό ασφαλείας πρέπει να βρίσκονται σε ζώνη περιορισμένης πρόσβασης και στο Κέντρο Ελέγχου Ασφαλείας της Λιμενικής Εγκατάστασης.  

13.  Ο βασικός φωτισμός ασφαλείας καθώς και οι εγκαταστάσεις επικινδύνων φορτίων της Λιμενικής Εγκατάστασης  πρέπει να είναι συνδεδεμένος με εναλλακτικές γραμμές παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, με δυνατότητα αυτόματης μετάπτωσης στο εναλλακτικό σύστημα ενεργείας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία του βασικού φωτισμού ασφαλείας.    

14.  Κατά τη διάρκεια των Επιπέδων Ασφαλείας 2 και 3, προσωρινά πρόσθετα φωτιστικά σώματα θα χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε περιοχή δεν είναι καλά φωτισμένη,  

15.  Όλες οι δυσλειτουργίες ή απαιτούμενες επισκευές του φωτισμού θα καταγράφονται από το προσωπικό ασφαλείας και θα αναφέρονται στον Υπεύθυνο Ασφαλείας της Λιμενικής Εγκατάστασης     
          
Αρχείο:  Απαιτήσεις για Περίφραξη Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης
               Απαιτήσεις για Φωτισμό Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης