27. Καθορισμός σημείων επαφής (contact points) για πληροφορίες σε θέματα του ISPS Code

Καθορισμός σημείων επαφής (contact points ) για πληροφορίες σε θέματα του ISPS Code

Έκδοση: 01/29-10-2004

Αναθεώρηση: 

Σύμφωνα με την παραγρ. Β/4.22 του ISPS Code τα συμβαλλόμενα κράτη πρέπει να δημιουργήσουν ένα σημείο επαφής (contact point) για την παροχή συμβουλών σχετικά με την ασφάλεια οποιουδήποτε πλοίου φέρει την Σημαία τους ή ταξιδεύει στα χωρικά τους ύδατα ή έχει γνωστοποιήσει την πρόθεση να εισέλθει στα χωρικά τους ύδατα.

Η Ελλάδα έχει ορίσει σαν σημείο επαφής το ΥΕΝ/ΕΚΣΕΔ. 

Για τα σημεία επαφής των άλλων συμβαλλόμενων κρατών πληροφορίες μπορούν να ληφθούν μέσω του ΙΜΟ και της σελίδας στο διαδίκτυο www.imo.org
Αρχείο: