26. Μεταφορά επικίνδυνων φορτίων

Μεταφορά επικίνδυνων φορτίων

Έκδοση: 

Αναθεώρηση: 

Σύμφωνα με την παραγ. ISPS Β/9.7.7 του Κώδικα ISPS, στο Σχέδιο Ασφάλειας Πλοίου απαιτείται να καθορίζονται διαδικασίες για τη διατήρηση και ενημέρωση πίνακα με τα επικίνδυνα φορτία ή τις επικίνδυνες ουσίες (βάσει του IMDG Code) που μεταφέρονται επί του πλοίου καθώς και τους χώρους στοιβασίας τους.
Αρχείο: