25. Συμπλήρωση του εντύπου προ κατάπλου

Συμπλήρωση του εντύπου προ κατάπλου

Έκδοση: 01/29-10-2004

Αναθεώρηση: 

Το πληροφοριακό έντυπο προ κατάπλου (Άρθρο 6 ΕΚ 725/2004) θα υπογράφεται σε κάθε ταξίδι και θα κοινοποιείται για τυχόν οδηγίες.
Αρχείο: