24. Ελάχιστος χρόνος διατήρησης αρχείων για τις δραστηριότητες της παραγ. ISPS A/10.1 και Δηλώσεων Ασφαλείας

Ελάχιστος χρόνος διατήρησης αρχείων για τις δραστηριότητες της παραγ. ISPS A /10.1 και Δηλώσεων Ασφαλείας

Έκδοση: 01/29-10-2004

Αναθεώρηση: 02/13-06-2006

Ως ελάχιστη περίοδος κατά την οποία θα διατηρούνται τα αρχεία που προβλέπονται από την παραγ. ISPS Α/10.1 του Κώδικα ορίζονται τα πέντε έτη (5), ενώ τα Αρχεία των περιστατικών ασφάλειας θα διατηρούνται για δέκα έτη (10) τουλάχιστον. 
 Για τα δέκα (10) τελευταία λιμάνια προσέγγισης του πλοίου απαιτείται να διατηρείται επί αυτού αρχείο με τις συμπληρωμένες Δηλώσεις Ασφαλείας προκειμένου να διατίθενται για έλεγχο από αρμόδια εξουσιοδοτημένους ελεγκτές αρχής λιμένος.
Αρχείο: