22. Εναλλακτική πηγή ενέργειας SSAS

Εναλλακτική πηγή ενέργειας SSAS

Έκδοση: 01/29-10-2004

Αναθεώρηση:

Σύμφωνα με τις Αποφάσεις MSC 136(76) και MSC 147(77) το Σύστημα Συναγερμού Ασφαλείας πλοίου, εφόσον τροφοδοτείται από την κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας του πλοίου, απαιτείται να τροφοδοτείται και από κατάλληλη εναλλακτική πηγή ενέργειας, ώστε σε περίπτωση απώλειας (BLACK OUT) της κύριας ηλεκτρικής ισχύος να δύναται σε περίπτωση ανάγκης να ενεργοποιηθεί το εν λόγω σύστημα.
Αρχείο: