20. Έλεγχος εγκατάστασης συστήματος προειδοποίησης ασφαλείας πλοίου (SSAS)

Έλεγχος εγκατάστασης συστήματος προειδοποίησης ασφαλείας πλοίου (SSAS)

Έκδοση: 01/29-10-2004

Αναθεωρήσεις: 01/29-10-2004, 02/15-02-2005

Πληροφορίες     : Πλοίαρχος (Τ) ΛΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.                                                                   
Τηλέφωνο          :  210- 419.1939  

Αριθ.πρωτ:3725.1/11/ 2004 / 29-10-2004 ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ  

ΘΕΜΑ: "Έλεγχος εγκατάστασης συστήματος προειδοποίησης ασφαλείας πλοίου (SSAS) στα πλαίσια πιστοποίησης πλοίων από ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ"   
ΣΧΕΤ: Το αρ. πρωτ. 3723.1/18/2004/02-07-2004 έγγραφό μας (μ.π.ο.)    

1. Στη συνέχεια του σχετικού υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό 6 του Κεφαλαίου ΧΙ-2 της Δ.Σ. SOLAS απαιτείται ορισμένα πλοία διεθνών πλόων, όπως επιβατηγά περιλαμβανομένων και των επιβατηγών ταχυπλόων που κατασκευάστηκαν πριν την 01-07-2004, καθώς και πετρελαιοφόρα, χημικά δεξαμενόπλοια, υγραεριοφόρα, Φ/Γ μεταφοράς χύδην φορτίου και ταχύπλοα φορτηγά, ολικής χωρητικότητας 500 GT και άνω που κατασκευάστηκαν πριν την 01-07-2004, να εφοδιαστούν με σύστημα προειδοποίησης ασφαλείας πλοίου (SSAS) το αργότερο κατά την πρώτη επιθεώρηση της ραδιοεγκατάστασής τους μετά την 01-07-2004. Ενώ για τις λοιπές κατηγορίες φορτηγών πλοίων ολικής χωρητικότητας 500 GT και άνω, καθώς και για τις κινητές μονάδες γεώτρησης ανοικτής θαλάσσης που κατασκευάστηκαν πριν την 01-07-2004, το αργότερο κατά την πρώτη επιθεώρηση της ραδιοεγκατάστασής τους μετά την 01-07-2006.          
2. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που η Υπηρεσία μας έχει εγκρίνει το Σχέδιο Ασφαλείας Πλοίου (SSP) και έχει εκδώσει το σχετικό Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφαλείας Πλοίου (ISSC) και ο Οργανισμός σας κληθεί να πιστοποιήσει την εγκατάσταση του SSAS κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης της ραδιοεγκατάστασης του πλοίου (π.χ. για αποκατάσταση βλάβης ή διαγραφή σχετικής παρατήρησης), θα πρέπει μετά τη διενέργεια επιθεώρησης του εξοπλισμού του πλοίου από επιθεωρητή Νηογνώμονα (ο οποίος σημειωτέον δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης ούτε διενέργειας αλλαγών στο SSP του πλοίου) να υποβληθούν στην Υπηρεσία μας τα παρακάτω:      
α. Αναφορά ελέγχου – επαλήθευσης εγκατάστασης του SSAS (συμπεριλαμβανομένου ολόκληρου του συναφούς εξοπλισμού του) και αναφορά ελέγχου εκπομπής συναγερμού του συστήματος SSAS από τη γέφυρα του πλοίου ή και από το δεύτερο σημείο ενεργοποίησης, εάν καταστεί δυνατόν (επισυνάπτεται σχετικό ερωτηματολόγιο ελέγχου).  
β. Επιστολή του εγκαταστάτη του συστήματος SSAS ότι η εγκατάσταση του εν λόγω εξοπλισμού έχει γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες-απαιτήσεις του κατασκευαστή του συστήματος.  
γ. Αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης του SSAS από Αναγνωρισμένο Οργανισμό Ασφαλείας ή αρμόδια Αρχή κράτους-μέλους της Ε.Ε.   
3. Επισημαίνεται ότι μετά την υποβολή των ανωτέρω και τον έλεγχο του SSP και προκειμένου να μην υπάρχει οποιαδήποτε εκκρεμότητα στον φάκελο του πλοίου που τηρείται στην Υπηρεσία μας με την έκδοση του σχετικού ISSC του πλοίου, από την εταιρεία του πλοίου θα πρέπει επίσης να προσκομίζονται στοιχεία πληρότητας του SSP ως αναλυτικότερα περιγράφονται στη συνέχεια:         
α. Διαδικασίες για τη διασφάλιση της επιθεώρησης, των δοκιμών, της ρύθμισης (αν απαιτείται) και της συντήρησης του συστήματος προειδοποίησης ασφαλείας πλοίου   ( απαίτηση Α/9.4.15 του Κώδικα ISPS).    
β. Συχνότητα δοκιμών ή βαθμονόμησης του συστήματος προειδοποίησης ασφαλείας του πλοίου  ( απαίτηση Α/9.4.16 του Κώδικα ISPS).  
γ. Προσδιορισμό των θέσεων όπου υπάρχουν σημεία ενεργοποίησης του συστήματος προειδοποίησης του πλοίου (απαίτηση Α/9.4.17 του Κώδικα ISPS) και    
δ. Διαδικασίες, οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικά με τη χρήση και λειτουργία του συστήματος προειδοποίησης ασφαλείας του πλοίου, περιλαμβανομένων των δοκιμών, της ενεργοποίησης, της απενεργοποίησης και της ρύθμισης εκ νέου του συστήματος  ως επίσης και οδηγίες για τον περιορισμό των εσφαλμένων συναγερμών (false alerts) .     
4. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ενεργοποίησης του συστήματος  προειδοποίησης ασφαλείας πλοίου (SSAS) θα πρέπει αυτό να διαβιβάζει ένα σήμα συναγερμού ασφαλείας από το πλοίο προς την διαχειρίστρια εταιρεία του συγκεκριμένου σκάφους, η οποία με τη σειρά της αφού επιβεβαιώσει ότι όντως απειλείται η ασφάλεια του πλοίου, θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΕΝ αναφέροντας το όνομα και  τη θέση του πλοίου.   
5. Σε περίπτωση που το πλοίο ναυλοχεί σε περιοχές όπου δεν λειτουργεί το SSAS (π.χ. δεν υπάρχει κάλυψη από δορυφόρους ή το συγκεκριμένο σύστημα δεν λειτουργεί από κάποιο γεωγραφικό πλάτος και πάνω κλπ.) θα πρέπει να υπάρχουν στο SSP (ΣΑΠ) του πλοίου εναλλακτικές / ισοδύναμες διαδικασίες με το SSAS ώστε να παρέχεται η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης της διαχειρίστριας εταιρείας σε περίπτωση που λάβει χώρα ένα συμβάν ασφαλείας.       
6. Όσον αφορά την εμπιστευτικότητα των εταιρειών και των τεχνητών που εγκαθιστούν τον εξοπλισμό ασφαλείας των πλοίων, στα πλαίσια της αρμοδιότητας του Υπεύθυνου Ασφαλείας της κάθε Εταιρείας (CSO), θα πρέπει αυτός να ζητάει δέσμευση εμπιστευτικότητας από τους εμπλεκόμενους που ως εκ της φύσεως της εργασίας τους είναι δυνατόν να χειριστούν ευαίσθητη πληροφορία και για Έλληνες πολίτες να ζητάει επίδειξη της άδειας επιβίβασης (πάσου) που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή για επιβίβαση σε πλοία εντός του ελληνικού θαλάσσιου χώρου και  για την έκδοση του οποίου γίνεται μεταξύ άλλων και έλεγχος Ποινικού Μητρώου.       
7. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών προς την οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται όπως ενημερώσει σχετικά τα μέλη της σημειώνοντας ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας της προαναφερόμενης διαδικασίας (λόγω π.χ. μη συντονισμού Εξουσιοδοτημένου Προσώπου εταιρείας και Υπεύθυνου Ασφαλείας Εταιρείας) οι ενδιαφερόμενες εταιρείες δύνανται να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας προκειμένου αυτή να επιληφθεί και εάν απαιτηθεί να διαθέσει ελεγκτή.
                                                                  
Ο  Β’ Υπαρχηγός Λ.Σ.                                                                           
Υποναύαρχος ΛΣ  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Π.  

Επισυνάπτεται: Ερωτηματολόγιο ελέγχου SSAS (Φ.2)
Τηλέφωνο   :  210- 419.1941  

Αριθ. Πρωτ : 3723.3/21/ 2005 /  15- 02- 2005  

ΥΕΝ/ΚΝΠ/ ΔΕΔΑΠΛΕ        
                                              
ΘΕΜΑ: "Έλεγχος εγκατάστασης συστήματος προειδοποίησης ασφαλείας πλοίου (SSAS)"   

ΣΧΕΤ: Η αρ. πρωτ. 3725.1/11/2004/29-10-2004 εγκύκλιός μας               

Σας υπενθυμίζουμε την ανωτέρω σχετική με την οποία σας γνωστοποιήθηκαν οι απόψεις της Υπηρεσίας μας προκειμένου να ελεγχθεί – πιστοποιηθεί το σύστημα προειδοποίησης ασφαλείας (SSAS) επί πλοίων που φέρουν την Ελληνική Σημαία και παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα όλους τους επιθεωρητές σας στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι περιήλθε σε γνώση της Υπηρεσίας μας πως ελεγκτής Νηογνώμονα στο εξωτερικό δεν εγνώριζε την ύπαρξη του επισυναπτόμενου ερωτηματολογίου της ανωτέρω εγκυκλίου μας και αρνήθηκε να το υπογράψει. 
Με την παρούσα λαμβάνουμε την ευκαιρία να σας συναποστείλλουμε ενημερωμένο ερωτηματολόγιο ελέγχου του SSAS.          
Κατόπιν των ανωτέρω και για την αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον παρακαλούμε για τις άμεσες σχετικέ ενέργειές σας.                 
Τέλος για πληρέστερη και συνεχή ενημέρωσή σας, γνωρίζουμε ότι θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος αφορόντα απαιτήσεις – οδηγίες της Υπηρεσίας μας για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα ISPS θα υπάρχουν στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΕΝ.               
                                                                         
Ο Διευθυντής                                                                       
Πλοίαρχος (Τ) ΛΣ  ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  Ε.   

Επισυνάπτονται: Φύλλα ελέγχου (Φ.2)
Ερωτηματολόγιο για έλεγχο του Συστήματος  Προειδοποίησης Ασφαλείας Πλοίου (SSAS)                      

Ημερομηνία:  Όνομα πλοίου Νηολόγιο:  Τύπος πλοίου IMO No.: Αρ. ISSC:   Τόπος ελέγχου:  Διαχειρίστρια εταιρεία Ελεγκτής : Σημειώσατε με   (ν) στο παρακάτω αριστερό τετράγωνο σε περίπτωση συμφωνίας με τις απαιτήσεις.  

1. Γενικά —  1-1 Το Σύστημα Προειδοποίησης Ασφαλείας Πλοίου (SSAS) συμμορφώνεται με τις  IMO Res.MSC.136(76) ή MSC.147(77)  και/ή  IEC 60945.  
 
2. Παροχή ισχύος — 
2-1 Επιπρόσθετα της κύριας παροχής ισχύος, υπάρχει διαθέσιμη εναλλακτική πηγή ενέργειας. —   
2-2 Η εναλλακτική πηγή ισχύος είναι είτε η παροχή ισχύος ανάγκης από συστοιχία συσσωρευτών ανάγκης που να φορτίζεται από πηγή ενέργειας ανάγκης ,είτε ανεξάρτητοι συσσωρευτές για παροχή ισχύος για 6 ώρες ή περισσότερο.  
 
3. Λειτουργία —    
3-1 Το SSAS δύναται να ενεργοποιείται από τη Γέφυρα και από ένα τουλάχιστον ακόμη διαφορετικό σημείο. —    
3-2 Το SSAS στέλνει κατάλληλο προειδοποιητικό σήμα μόνον στη διαχειρίστρια εταιρεία (CSO και άλλα ορισμένα πρόσωπα αυτής). —    
3-3 Τα σημεία ενεργοποίησης του SSAS έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να εμποδίζεται η άσκοπη ενεργοποίηση αυτού. Για την ενεργοποίηση του SSAS δεν απαιτείται να αφαιρεθεί κάποια σφραγίδα (ταινία)  ασφαλείας ή να θραυστεί κάποιο κάλυμμα ή καπάκι. —   
3-4 Τα σημεία ενεργοποίησης θέτουν σε λειτουργία ένα σύστημα μετάδοσης σήματος ασφαλείας για τη μετάδοση του οποίου δεν απαιτείται κάποια ρύθμιση του συστήματος, όπως π.χ. συντονισμός καναλιών, επιλογή λειτουργιών από μενού κλπ.      —    
3-5 Μόλις ενεργοποιηθεί το SSAS μεταδίδει συνεχώς ένα προειδοποιητικό σήμα ασφαλείας μέχρι να τεθεί στην αρχική του κατάσταση (κάνοντας reset) ή να απενεργοποιηθεί. Τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των μεταδόσεων των σημάτων ασφαλείας είναι όσο γίνεται μικρότερα   (π.χ. από 15 λεπτά μέχρι μια ώρα).  —   
3-6 Η λειτουργία των σημείων ενεργοποίησης δεν προκαλεί την ενεργοποίηση κάποιου σήματος συναγερμού ή ένδειξης επί του πλοίου ή σε άλλα πλοία.  —    
3-7 Η λειτουργία του SSAS δεν δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία της εγκατάστασης του  GMDSS.   

 4. Σύστημα  Προειδοποίησης Ασφαλείας Πλοίου (SSAS) —    
4-1 Το σήμα που μεταδίδεται μετά την ενεργοποίηση του SSAS περιλαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης του πλοίου (π.χ. ΔΔΣ,  IMO Νο., MMSI (Maritime Mobile Service  Identify) και ένδειξη ενεργοποίησης του Συστήματος Προειδοποίησης Ασφαλείας του πλοίου.    —    
4-2 — N/A Όπου το SSAS έχει εγκατασταθεί πριν την 1η Ιουλίου 2004, η μετάδοση περιλαμβάνει την ταυτότητα του πλοίου και την τρέχουσα θέση του πλοίου (γεωγρ. πλάτος και μήκος). —    
4-3 — N/A Όπου το SSAS έχει εγκατασταθεί την ή μετά την  1η Ιουλίου 2004, η μετάδοση περιλαμβάνει την ταυτότητα του πλοίου και την τρέχουσα θέση του πλοίου (γεωγρ. πλάτος και μήκος) συσχετισμένη με ημερομηνία και ώρα. —    
4-4 Το σήμα του SSAS (ταυτότητα του πλοίου, θέση του πλοίου και ένδειξη ενεργοποίησης του SSAS) παράγεται αυτόματα χωρίς να χρειάζεται να εισάγει στοιχεία ο χειριστής παρά μόνον να ενεργοποιήσει το σύστημα.     

5. Εγκατάσταση — 
5-1 Γενική επιθεώρηση. —  
5-2 Οι καλωδιώσεις  (παροχής ισχύος και της κεραίας) έχουν εγκατασταθεί μόνιμα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του συστήματος. —  
5-3 Έλεγχος λειτουργίας του SSAS ενεργοποιώντας το από όλα τα σημεία ενεργοποίησης. Αποστολή σήματος στον CSO.  

  6. Άλλες απαιτήσεις —  
6-1 Το SSAS έχει τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχου της λειτουργίας του. —  
6-2 Υπάρχουν επί του πλοίου εγχειρίδια λειτουργίας , συντήρησης και εγκατάστασης του κατασκευαστή του SSAS. —  
6-3 Ο Πλοίαρχος και ο SSO είναι εξοικειωμένοι με τη λειτουργία του Συστήματος SSAS, καθώς και με τους τρόπους επαναπρογραμματισμού του, αν προβλέπεται από τον κατασκευαστή.

                         ___________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________                                                 ______________________    
Ο ιδιώτης επιθεωρητής της εγκαταστάτριας εταιρείας                      Επιθεωρητής/ Ελεγκτής Ναυτικής Ασφάλειας                                 
(όνομα, υπογραφή)                                                                                         (όνομα, υπογραφή)    
Checklist for survey of Ship Security Alert System                                                                                                             

Date: M/V Class No Type of Ship IMO No. Office Port Company of ship Maritime Security Auditor : Tick in the left box of following with satisfaction; 

  1. General — 
 1-1 Ship Security Alert System is complies with IMO Res.ΜSC. 136 (76) or Res. MSC 147(77) and/or IEC 60945. 
 2. Power supply — 
 2-1 In addition to the main power supply, an alternative source of power is available. —   
 2-2 Alternative source of power is either emergency power supply, a storage battery charged with emergency power source, or independent battery of 6 hours or more. 

 3. Operation —   
3-1 Ship Security Alert System is capable of being activated from the navigation bridge and in at least one other location. —   
3-2 Ship Security Alert Messages solely addresses to competent authorities designated by the Administration. —   
3-3 Ship Security Alert System activation points is designed so as to prevent the inadvertent initiation of the ship security alert. It is not necessary for the user to remove seals or to break any lid or cover in order to operate any control. —  
3-4 The activation points operates a radio system such transmission of the security alert does not require any adjustment of the radio system, i.e. tuning of channels, setting of modes or menu options. —   
 3-5 Once activated, Ship Security Alert System continues to transmit the security alert until it is reset or deactivated. The interval between transmissions of the alerts is as short as possible. (e.g. between 15 minutes and one hour) —   
 3-6 Operation of the activation point does not cause any alarm or indication to be raised on the ship nor alert other ships. —   
 3-7 The operation of the ship security alert system does not impair the functionality of the GMDSS installation. 

  4. Ship Security Alert —   
 4-1 Transmission initiated by security alert system  activation points includes a unique code/identifier1 (ship’s identity, e.g. call sign, IMO ship identification number or Maritime Mobile Service  Identify (MMSI)) and ship’s security alert activation indication. —   
 4-2 — N/A Where Ship Security Alert System is installed before 1 July 2004, the transmission includes the ship identity and current position (latitude and longitude). —   
 4-3 — N/A Where Ship Security Alert System is installed on or after 1 July 2004, the transmission includes the ship identity and current position (latitude and longitude) associated with a date and time. —   
 4-4 Ship Security Alert Messages (Ship’s identity, ship’s position and ship’s security alert activation indication) are generated automatically with no input from the operator other than security alert system activation. 

  5. Installation —
5-1 General inspection. — 
 5-2 Wiring (power cable and antenna cable) has been permanently installed, according to the manufacturer’s instructions. — 
 5-3 Operation test of SSAS, the latter being activated from all activation points. Transmission of the security alert to the CSO. 

  6. Others — 
 6-1 The Ship Security Alert System is capable of being tested. — 
 6-2 Operation, maintenance and installation manual provided by the manufacturer are placed onboard. — 
 6-3 The Master and the SSO are familiar with the operation of SSAS and, the resetting procedure, if any.  

               ______________                                                                    ___________________________             
Radio Company Inspector                                                   Surveyor/Maritime Security auditor                 
(Name, signature)                                                                        (Name, signature)
Αρχείο: Aρχείο1Αρχείο2Αρχείο3 (Ερωτηματολόγιο)Αρχείο4 (Questionaire)