19. Έλεγχος πλοίων που διέρχονται in transit

Έλεγχος πλοίων που διέρχονται in transit

Έκδοση: 01/29-10-2004

Αναθεώρηση: 

Σύμφωνα με τη ΔΣ SOLAS 74 Κεφ. XI-2 στον ορισμό της Λιμενικής εγκατάστασης περιλαμβάνεται και το αγκυροβόλιο και κατά συνέπεια η εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας επεκτείνεται και στην περιοχή του αγκυροβολίου (Κανονισμός 1.9 ). Τα πλοία που προτίθενται να προσεγγίσουν στους λιμένες, ανεξάρτητα αν προτίθενται να διέλθουν in transit, υποχρεούνται να υποβάλλουν το σχετικό πληροφοριακό έντυπο. 

 Όλα τα πλοία που υπάγονται στις διατάξεις της ΔΣ SOLAS 74 Κεφ. XI-2 (κανονισμός 2) πρέπει να είναι εφοδιασμένα με το Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφαλείας (ISSC) με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού 9. Τα πλοία που φέρουν σημαία μη συμβαλλομένων χωρών θα αντιμετωπίζονται με ισοδύναμα μέτρα.
Αρχείο: