18. Καθορισμός περιοχών περιορισμένης πρόσβασης

Καθορισμός περιοχών περιορισμένης πρόσβασης

Έκδοση: 01/29-10-2004

Αναθεώρηση:

Σύμφωνα με την παραγ. ISPS Α/9.4.2 του Κώδικα, στο Σχέδιο Ασφάλειας Πλοίου απαιτείται ο καθορισμός των περιοχών περιορισμένης πρόσβασης, καθώς και των μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται ανά επίπεδο ασφαλείας για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σ' αυτές. Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω μέτρα είναι εμπιστευτικής φύσεως.

Επιπλέον σύμφωνα με την παραγ. ISPS Β/9.20 του εν λόγω Κώδικα, οι ανωτέρω περιοχές πρέπει να έχουν σημανθεί ευκρινώς.
Αρχείο: