17. Προσέγγιση πλοίου σε λιμένα ο οποίος δεν είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISPS Code - Διέλευση Πλοίου από επικίνδυνες σύμφωνα με τον ISPS Code περιοχές.

Προσέγγιση πλοίου σε λιμένα ο οποίος δεν είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISPS Code - Διέλευση Πλοίου από επικίνδυνες σύμφωνα με τον ISPS Code περιοχές

Έκδοση: 01/29-10-2014

Αναθεώρηση:

Όταν ένα πλοίο προσεγγίζει σε λιμένα, ο οποίος δεν πληροί τις απαιτήσεις του κώδικα ISPS Code ή λιμένα, ο οποίος δεν ανήκει σε Συμβαλλόμενη Κυβέρνηση ή όταν ένα πλοίο, διέρχεται από περιοχές για τις οποίες υπάρχει πληροφορία που αφορά τον ISPS Code, ή κατά την κρίση του πλοιάρχου εγκυμονεί κίνδυνος για την ασφάλεια του πλοίου στα πλαίσια του ISPS Code, ο πλοίαρχος λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και την υπερισχύουσα εξουσία του, δύναται να λάβει επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας εκείνων που καθορίζονται από το επίπεδο ασφαλείας στο οποίο βρίσκεται. 

Η λήψη των επιπρόσθετων μέτρων είναι δυνατόν να γίνεται και μετά από συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Ασφάλειας Εταιρείας και τον Υπεύθυνο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης, εφόσον υπάρχει, κατά τα προβλεπόμενα στον ISPS Code και στο εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας Πλοίου για τις προσεγγίσεις σε λιμενικές εγκαταστάσεις που δεν εφαρμόζουν τον Κώδικα.

Επίσης η επιλογή των μέτρων είναι δυνατόν να γίνει από τον κατάλογο των μέτρων που περιγράφονται στο ΣΑΠ του πλοίου για το επίπεδο ασφάλειας 2 ή ακόμη και 3. 

Στην τελευταία περίπτωση είναι δυνατόν να καταγράφεται από τον πλοίαρχο ότι το πλοίο έχει λάβει όλα τα προβλεπόμενα από το ΣΑΠ μέτρα ανάλογα με το επίπεδο π.χ. 2, να τα καταγράφει, να συμπληρώνει έστω και μονομερώς μια δήλωση της ασφάλειας και να κρατάει στοιχεία για όλα τα ανωτέρω γιατί είναι πιθανόν να τους ζητηθούν σε επόμενο λιμάνι.
Αρχείο: