16. Δήλωση Ασφαλείας (Declaration of Security)

Συμπλήρωση της δήλωσης ασφαλείας (Declaration of Security)

Έκδοση: 01/29-10-2004

Αναθεώρηση:02/19-07-2005

Πληροφορίες :   Ανθ/ρχος ΛΣ (Τ) Μαργαρίτη Σ.                   
Τηλέφωνο :   210-4191929   

Αριθ.πρωτ.: 3725.1/123/05 / 19-07-2005 ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ Β΄ - Γ΄   

ΘΕΜΑ: «Δήλωση Ασφαλείας (Declaration of Security)»    

ΣΧΕΤ: α) ΠΔ 56/04 (Α΄ 47) Κύρωση τροποποιήσεων ΔΣ SOLAS Κεφ. ΧΙ-2/ISPS Code              
           β) Εγκύκλιος MSC(79)/Circ.1132/2004              
           γ) ΕΚ 725/2004   

 1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1 του Κεφ ΧΙ-2 της ΔΣ SOLAS, «Δήλωση Ασφαλείας» νοείται η συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ ενός πλοίου και μιας λιμενικής εγκατάστασης ή ενός άλλου πλοίου, διασυνδεόμενου μ’ αυτό, στην οποία προσδιορίζονται τα μέτρα για την ασφάλεια, τα οποία θα εφαρμόσει κάθε συμβαλλόμενο μέρος. Οι παράγραφοι 5.1 έως 5.6 του Μέρους Β του κώδικα ISPS παραθέτουν οδηγίες σχετικά με το DoS. Η πρακτική αιτήματος ή απόκρισης σε αίτημα συμπλήρωσης του DoS θα πρέπει να καθορίζεται στο Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) και σε ότι αφορά τη ζήτηση συμπλήρωσης του DoS στο Σχέδιο Ασφαλείας Πλοίου (ΣΑΠ).   

 2.Τα Συμβαλλόμενα Κράτη, σύμφωνα με τον Καν. 10.3 του Κεφ. ΧΙ-2 της ΔΣ SOLAS, καθορίζουν πότε απαιτείται η υποβολή μίας Δήλωσης Ασφαλείας (DoS) από ένα πλοίο προς μία λιμενική εγκατάσταση.   

 3. Η Δήλωση Ασφαλείας, σύμφωνα με τον Καν. 5.4 του Μέρους Α του Κώδικα ISPS, συμπληρώνεται από: i) τον Πλοίαρχο ή τον Αξιωματικό Ασφάλειας Πλοίου εκ μέρους του/των πλοίου(ων) και, εάν κρίνεται σκόπιμο. ii) τον Υπεύθυνο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης ή, εάν ορίζεται διαφορετικά από το συμβαλλόμενο κράτος, οποιονδήποτε άλλο οργανισμό υπεύθυνο για την ασφάλεια της ακτής, εκ μέρους της Λιμενικής Εγκατάστασης.              

4.Διευκρινίζεται ότι το πλοίο πρέπει να συμμορφώνεται πάντα με το αίτημα μιας λιμενικής εγκατάστασης να συμπληρωθεί το DoS, μία λιμενική εγκατάσταση δεν είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται με το αίτημα συμπλήρωσης του DoS από ένα πλοίο, ωστόσο ένα αίτημα από ένα πλοίο για συμπλήρωση του DoS θα πρέπει να επιβεβαιώνεται για την λήψη του από τη λιμενική εγκατάσταση (Μέρος Α/5.3 του Κώδικα ISPS). Κατά τον ίδιο τρόπο ένα άλλο πλοίο δεν είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται με το αίτημα για συμπλήρωση του DoS αν και θα πρέπει να επιβεβαιώνεται απόδειξη λήψης του αιτήματος (Μέρος Α/5.3 του Κώδικα ISPS).   

 5.To DoS θα χρησιμοποιείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις που συνήθως σχετίζονται με υψηλό ρίσκο, όταν υπάρχει ανάγκη να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ λιμενικής εγκατάστασης και πλοίου σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που πρόκειται να εφαρμοσθούν κατά τη διάρκεια διεπαφής πλοίου /λιμένα επειδή είτε  το ΣΑΛΕ είτε το ΣΑΠ δεν αναγνωρίζει την κατάσταση ή το κεφάλαιο ΧΙ-2 της ΔΣ SOLAS και το Μέρος Α του Κώδικα ISPS δεν έχουν προβλέψει τις ειδικές συνθήκες όπως παρατίθενται στο Μέρος Α/5.2 του Κώδικα ISPS. Θα πρέπει να υπάρξει αιτία που να σχετίζεται με την ασφάλεια και με τη συγκεκριμένη διεπαφή  πλοίου/ λιμένα ή τη δραστηριότητα μεταξύ πλοίων για να ζητείται ή απαιτείται η συμπλήρωση ενός DoS.   

 6.Η εμπειρία από τη στιγμή που τέθηκαν σε εφαρμογή τα ειδικά μέτρα για τη βελτίωση της ναυτικής ασφάλειας δείχνει ότι τα πλοία συχνά ζητούν τα DoS, επειδή προβλέπεται να τους ζητηθεί η συμπλήρωση του DoS για την κάλυψη προηγούμενων ταξιδιών ή δραστηριοτήτων μεταξύ πλοίων  από εξουσιοδοτημένους αξιωματικούς ενός Συμβαλλόμενου Κράτος κατά την διάρκεια άσκησης ελέγχων και  μέτρων συμμόρφωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού 9 του Κεφ. XI-2 της ΔΣ SOLAS. Πάντως, ενώ ένα πλοίο μπορεί να ζητήσει ένα DoS από λιμενική εγκατάσταση ή από άλλο πλοίο, η λιμενική εγκατάσταση ή το άλλο πλοίο δεν απαιτείται να το συμπληρώσει.   

7. Προϋποθέσεις αίτησης DoS     Ένα πλοίο δεν πρέπει να ζητάει DoS παρά μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγιο ασφαλείας που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη σύνδεση πλοίου/λιμανιού ή τη δραστηριότητα μεταξύ πλοίων. Εφαρμόζονται οι συνθήκες που ορίζονται στη παράγραφ Α/5.2 του κώδικα ISPS. Ένα DoS δε χρειάζεται κανονικά να συμπληρωθεί στην περίπτωση που το πλοίο και η λιμενική εγκατάσταση ή άλλο πλοίο που καλύπτονται από τον Κώδικα ISPS λειτουργούν στο επίπεδο ασφαλείας 

1. Ειδικότερα:      

 7.1 DoS αιτούμενο από πλοίο. Σύμφωνα με το Μέρος Α/5.2 του Κώδικα ISPS ένα πλοίο μπορεί να ζητήσει ένα DoS από μία λιμενική εγκατάσταση. 

α. το πλοίο λειτουργεί σε υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας από αυτό της λιμενικής εγκατάστασης ή του   άλλου πλοίου που έρχεται σε επαφή 
β. υπάρχει συμφωνία σχετικά με το DoS μεταξύ συμβαλλόμενων Κρατών, που καλύπτει συγκεκριμένους διεθνείς πλόες ή συγκεκριμένα πλοία που εκτελούν τα ταξίδια αυτά; 
γ. υπάρχει μία απειλή ή περιστατικό ασφαλείας που εμπλέκει το πλοίο ή την λιμενική εγκατάσταση, όπως εφαρμόζεται 
δ. το πλοίο βρίσκεται σε ένα λιμάνι το οποίο δεν απαιτείται να έχει και να εφαρμόζει ένα εγκεκριμένο σχέδιο ασφαλείας λιμενικής εγκατάστασης, ή 
ε. το πλοίο εκτελεί δραστηριότητες με άλλο πλοίο το οποίο δεν απαιτείται να έχει και να εφαρμόζει ένα εγκεκριμένο σχέδιο ασφαλείας πλοίου.   7.2 DoS αιτούμενο από Λιμενική Εγκατάσταση  Σύμφωνα με το Μέρος Β του Κώδικα ISPS η Λιμενική Εγκατάσταση μπορεί να ζητά έκδοση Δήλωση Ασφαλείας στις παρακάτω περιπτώσεις: i) δήλωση Ασφαλείας μπορεί να ξεκινήσει και από Υπεύθυνο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης, πριν από διασυνδέσεις πλοίου / λιμένα οι οποίες έχουν προσδιορισθεί σε εγκεκριμένη Αξιολόγηση Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης ως ιδιαίτερης ανησυχίας. Μεταξύ των παραδειγμάτων μπορεί να αναφερθεί η επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών και η μεταφορά, φόρτωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων ειδών και ουσιών (ISPS B/5.3) ii) η συμβαλλόμενη κυβέρνηση της εγκατάστασης (η Ελληνική Κυβέρνηση) το θεωρεί αναγκαίο (ISPS B/5.1)   

8. Αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι αξιωματικοί μπορούν να ελέγχουν αυτά τα DoS που έχουν συμπληρωθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 προσεγγίσεων στις λιμενικές εγκαταστάσεις και κάθε ένδειξη ότι το αίτημα από ένα πλοίο για τη συμπλήρωση ενός DoS σε αυτό το διάστημα, όπου εφαρμόζεται, αναγνωρίσθηκε από τη λιμενική εγκατάσταση ή το άλλο πλοίο ακόμα και αν αυτή η λιμενική εγκατάσταση ή το άλλο πλοίο δεν συμμορφώνονταν με το αίτημα για  συμπλήρωση DoS.  Οι εξουσιοδοτημένοι  αξιωματικοί δεν πρέπει να απαιτούν από τα πλοία να έχουν συμπληρωμένα DoS που καλύπτουν όλες τις προηγούμενες εισόδους σε λιμάνια ή δραστηριότητες μεταξύ πλοίων.        

9. Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης σύμφωνα με την Παρ. 14.5 του Μέρους Α, όταν πληροφορείται ότι ένα πλοίο αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά στην συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κεφ. ΧΙ-2 ή του παρόντος μέρους ή την εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων και διαδικασιών όπως περιγράφονται στο Σχέδιο Ασφάλειας Πλοίου, και στην περίπτωση επιπέδου Ασφαλείας 3, ύστερα από οποιεσδήποτε σχετικές με την ασφάλεια οδηγίες που παρέχονται από το συμβαλλόμενο κράτος στην επικράτεια του οποίου βρίσκεται η Λιμενική Εγκατάσταση, ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης και ο Αξιωματικός Ασφάλειας Πλοίου θα έρχονται σε επαφή και θα συντονίζουν κατάλληλες δράσεις. Επίσης σύμφωνα με της Παρ. 14.6 του Μέρους Α, όταν πληροφορείται ότι ένα πλοίο λειτουργεί σε επίπεδο ασφαλείας υψηλότερο από εκείνο της Λιμενικής Εγκατάστασης, θα αναφέρει το ζήτημα στην αρμόδια αρχή και θα έρχεται σε επαφή με τον Αξιωματικό Ασφάλειας του πλοίου και θα συντονίζουν κατάλληλες δράσεις, εάν κρίνεται σκόπιμο.      

10. Θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συμπλήρωση των θυρίδων του DoS όπου όπως φαίνεται και στο σχετικό Υπόδειγμα Δήλωσης Ασφάλειας του ΜΕΡΟΥΣ Β του ISPS Κώδικα απαιτείται η επίθεση των αρχικών του ονοματεπώνυμου του ΑΑΠ ή ΑΑΛΕ στις αντίστοιχες στήλες (για λόγους αποφυγής οποιασδήποτε προσπάθειας πλαστογραφίας) και όχι η σήμανση με τα σύμβολα ( ü ή x που συνήθως χρησιμοποιούνται στους πίνακες ελέγχου (check lists)   

 11. Η παρούσα τεθεί σε φάκελο μονίμων εγκυκλίων ISPS Κώδικα με τον αύξοντα αριθμό 16, αντικαθιστώντας την μέχρι σήμερα υπάρχουσα. Η αρίθμηση των εγκυκλίων ως αυτή έχει αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΕΝ.   

 12. ΥΕΝ/ΔΠΝΤ στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες όσον αφορά την ενημέρωση της ιστοσελίδας με την παρούσα εγκύκλιο, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων.   

13. ΠΕΔΙΛΣ στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά υποδεέστερες Λιμενικές Αρχές δικαιοδοσίας τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα θα βρίσκεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΕΝ (http://www.yen.gr).     

Επισυναπτόμενα για ΔΠΝΤ:                                       
Εγκύκλιος και πίνακας Περιεχομένων εγκυκλίων.


Ο Διευθυντής


Πλοίαρχος Λ.Σ. (Τ) Λυμπερόπουλος Ε.
Αρχείο: Εγκύκλιος 16