15. Μέτρα ασφαλείας στο Επίπεδο Ασφαλείας 1

Μέτρα ασφαλείας στο Επίπεδο Ασφαλείας 1

Έκδοση: 01/29-10-2004

Αναθεώρηση:

Τα μέτρα Ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν στο Επίπεδο Ασφαλείας (1) ορίζονται ενδεικτικά στο ΜΕΡΟΣ Α/16 και ΜΕΡΟΣ Β/16 του Κώδικα ISPS και του Ε.Κ. 725/2004. 

Ειδικότερα μέχρι να εφαρμοστούν μέτρα προβλεπόμενα από ένα εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμένος θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε δυνατό πρόσφορο μέσο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω. 

Οι οδηγίες που θα λαμβάνουν οι Λιμενικές Αρχές όσον αφορά πληροφορίες για τρέχουσες απειλές και σχέδια καθώς επίσης και ειδικότερα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν κατά κρίση τους λαμβάνοντας υπόψη και τα μέχρι τώρα λαμβανόμενα μέτρα και υφιστάμενες δυνατότητες και δραστηριότητες (φυλάξεις-ροές κινήσεων κλπ) , βλέπε και θέματα 14, 15.
Αρχείο: