14. Ορισμός Επιπέδων Ασφαλείας

Ορισμός επιπέδου ασφαλείας

Έκδοση: 01/29-10-2004

Αναθεώρηση:01/19-07-2005

Αριθ. πρωτ.: 3725.1/124/05 / 19-07-2005 ΥΕΝ/ ΚΝΠ/ ΔΕΔΑΠΛΕ- Β΄ - Γ    

Πληροφορίες :   Ανθ/ρχος ΛΣ (Τ) Μαργαρίτη Σ.                        
Τηλέφωνο :   210-4191929      

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Επιπέδων Ασφαλείας στα Πλοία τις Λιμενικές Εγκαταστάσεις  και απόκριση σ’  αυτά»   

ΣΧΕΤ: 

α) ΠΔ 56/04 (Α΄ 47) Κύρωση τροποποιήσεων ΔΣ SOLAS Κεφ. ΧΙ-2/ISPS Code                               
β) Εγκύκλιος MSC(79)/Circ.1132/2004              

1.   Κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του (α) σχετικού εμφανίσθηκαν διάφορα προβλήματα σε σχέση με το επίπεδο ασφαλείας που πρέπει να εφαρμόζεται από ένα πλοίο ιδιαίτερα όταν αυτό ευρίσκεται υπό απειλή και μέτρα ασφαλείας που πρέπει να εφαρμόσει. Για το λόγο αυτό παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες για την αποτελεσματική εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων της ΔΣ SOLAS, ΚΕΦ. ΧΙ-2 – ISPS Code.    

2.  Σύμφωνα τον Καν.3.1 του Κεφ.ΧΙ-2 της ΔΣ SOLAS σχετικά με τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων Κρατών, όσον αφορά την ασφάλεια, οι Αρχές ορίζουν τα επίπεδα ασφαλείας και διασφαλίζουν την παροχή πληροφοριών σχετικά με το επίπεδο ασφαλείας στα δικαιούμενα να φέρουν τη Σημαία τους πλοία. Επίσης σύμφωνα με τον Καν.3.2 του Κεφ.ΧΙ-2 της ΔΣ SOLAS τα Συμβαλλόμενα Κράτη ορίζουν τα επίπεδα ασφαλείας και διασφαλίζουν την παροχή πληροφοριών σχετικά με το επίπεδο ασφαλείας σε λιμενικές εγκαταστάσεις εντός της επικράτειάς τους και σε πλοία πριν την είσοδό τους και κατά την παραμονή τους σε ένα λιμάνι της περιοχής τους. Οι πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο ασφαλείας ενημερώνονται ως επιτάσσουν οι περιστάσεις.    

3.   Σύμφωνα τον Καν.7 του Κεφ.ΧΙ-2 της ΔΣ SOLAS σχετικά με τις απειλές για τα πλοία τα Συμβαλλόμενα Κράτη ορίζουν επίπεδα ασφαλείας και διασφαλίζουν την παροχή πληροφοριών σχετικά με το επίπεδο ασφαλείας στα πλοία που εκτελούν πλόες στα χωρικά τους ύδατα ή τα οποία έχουν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να εισέλθουν στα χωρικά τους ύδατα. Είναι ευθύνη του πλοίου να καθορίσει τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν όταν γνωστοποιείται το επίπεδο ασφαλείας που εφαρμόζεται σε μέρος ή όλα τα χωρικά ύδατα.    

4.  Η Αρχή του κράτους σημαίας μπορεί να εφαρμόσει το ίδιο επίπεδο ασφαλείας σε όλα τα πλοία της ή διαφορετικό επίπεδο ασφαλείας σε ένα συγκεκριμένο πλοίο ή σε ομάδα πλοίων.     

5.  Ένα Συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί να εφαρμόσει το ίδιο επίπεδο ασφαλείας σε όλα τα υπόχρεα λιμάνια και τις λιμενικές εγκαταστάσεις της επικράτειάς του, ή διαφορετικό επίπεδο ασφαλείας σε ένα συγκεκριμένο λιμάνι ή λιμενική εγκατάσταση, σε μία ομάδα λιμένων ή λιμενικών εγκαταστάσεων ή σε τμήμα ενός λιμένα ή λιμενικής εγκατάστασης. Ομοίως ένα Συμβαλλόμενο Κράτος  μπορεί να ορίσει το ίδιο επίπεδο ασφαλείας για όλα τα χωρικά του ύδατα ή διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας σε διάφορες περιοχές των χωρικών του υδάτων.    

6.  Σύμφωνα τον Καν.4.3 του Κεφ.ΧΙ-2 της ΔΣ SOLAS πριν την είσοδο ή κατά την παραμονή ενός πλοίου σε ένα λιμάνι που βρίσκεται στα χωρικά ύδατα ενός Συμβαλλόμενου Κράτους θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για το επίπεδο ασφαλείας που ορίζεται από το Συμβαλλόμενο Κράτος σε περίπτωση που αυτό είναι υψηλότερο από το επίπεδο ασφαλείας που έχει ορίσει για το πλοίο η Αρχή του κράτους της Σημαίας που αυτό φέρει. Σύμφωνα με το Μέρος Α/Παρ.7.6 του Κώδικα ISPS, πριν την είσοδο ή κατά την παραμονή τους σε λιμάνι της περιοχής τους τα πλοία θα επιβεβαιώνουν στον Υπεύθυνο  Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (PFSO) την έναρξη εφαρμογής κατάλληλων μέτρων και διαδικασιών όπως αναλυτικά περιγράφονται στο σχέδιο ασφαλείας του πλοίου, και θα αναφέρουν τυχόν δυσκολίες στην εφαρμογή. Ένα πλοίο δε μπορεί ποτέ να έχει χαμηλότερο επίπεδο ασφαλείας από αυτό που εφαρμόζεται στο λιμένα ή στη λιμενική εγκατάσταση στην οποία το πλοίο εισέρχεται ή βρίσκεται (Μέρος Β/Παρ. 4.12 του Κώδικα ISPS).                                                                                                                                                                                                          

7.   Σύμφωνα τον Καν.4.5 του Κεφ.ΧΙ-2 της ΔΣ SOLAS, απαιτείται τα πλοία να αναφέρουν στην Αρμόδια Αρχή σε περίπτωση που δεν μπορούν να συμμορφωθούν με το επίπεδο ασφαλείας που έχει ορισθεί από την Αρχή του κράτους Σημαίας ή από Συμβαλλόμενο Κράτος και εφαρμόζεται σ’  αυτά τα πλοία. Η MSC/Circ.1097 σχετικά με τις οδηγίες εφαρμογής του Κεφ.ΧΙ-2 της ΔΣ SOLAS και του Κώδικα ISPS, παρέχει περαιτέρω καθοδήγηση σε ότι αφορά αυτή την απαίτηση.   

8.  Εάν ένα πλοίο που εισέρχεται ή βρίσκεται σε ένα λιμάνι λειτουργεί σε ένα επίπεδο ασφαλείας που έχει ορισθεί από την Αρχή του κράτους Σημαίας, το οποίο είναι υψηλότερο από αυτό που έχει ορισθεί από το Συμβαλλόμενο Κράτος του λιμένα, θα πρέπει να συμφωνηθεί με τον ΥΑΛΕ (PFSO) η διαδικασία ώστε το πλοίο να συνεχίσει να λειτουργεί  στο επίπεδο ασφαλείας που ορίσθηκε από την Αρχή του. Το Συμβαλλόμενο Κράτος ή ο PFSO δεν μπορούν να απαιτήσουν από ένα πλοίο τη μείωση του επιπέδου ασφαλείας του καταπλέοντος πλοίου.     

9.   Παρά το ήδη ορισμένο επίπεδο ασφαλείας που εφαρμόζεται σε ένα πλοίο,  σε ένα λιμένα ή λιμενική εγκατάσταση ή σε μια θαλάσσια περιοχή, σε περίπτωση που προκύψει μία απειλή ή συμβεί ένα περιστατικό, το πλοίο ή η λιμενική εγκατάσταση θα πρέπει να ανταποκριθούν στη διάρκεια που αυτά (απειλή ή περιστατικό) αναπτύσσονται σύμφωνα  με το Σχέδιο Ασφάλειας Πλοίου ή της Λιμενικής Εγκατάστασης, χωρίς να αναμένεται ο ορισμός υψηλότερου επιπέδου ασφαλείας από την Αρχή ή το Συμβαλλόμενο Κράτος
Η πρωτοβουλία της κατάλληλης απόκρισης σε εμφανιζόμενη  απειλή ή πραγματικό περιστατικό δεν μπορεί και δεν πρέπει να αναμένει αλλαγή του επιπέδου ασφαλείας από την Αρχή  ή το Συμβαλλόμενο Κράτος. Το πλοίο ή η λιμενική εγκατάσταση θα πρέπει, όμως, να αναφέρουν την απειλή ή το περιστατικό, καθώς και τις ενέργειες που έγιναν, στην Αρχή και/ή στο Συμβαλλόμενο Κράτος το γρηγορότερο πρακτικά δυνατό.              

10. Επισημαίνουμε για καλύτερη κατανόηση – εφαρμογή ότι:   

α) ο Πλοίαρχος ή ο ΑΑΠ (SSO) δεν έχει το δικαίωμα να ανεβάσει το επίπεδο ασφαλείας από 1 σε 2 (ή και σε 3) μόνοι τους χωρίς εντολή από τη Σημαία του πλοίου ή το Συμβαλλόμενο Κράτος στο λιμάνι ή στα χωρικά ύδατα του οποίου ευρίσκεται. Αντ’ αυτού έχει την υποχρέωση χωρίς καμία καθυστέρηση να πάρει επιπρόσθετα του επιπέδου ασφαλείας μέτρα (των προδιαγραφόμενων δηλαδή στο εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας του), όσα αυτός κρίνει (και σε συνεργασία με τον CSO ή/ και τον PFSO) κατάλληλα όταν εντοπισθεί απειλή. 

Τα μέτρα θα είναι ανάλογα της απειλής (πχ έναντι πειρατείας) και είναι δυνατόν να καταγραφούν είτε αναλυτικά είτε περιληπτικά (πχ όλα τα μέτρα επιπέδου 2) που αναφέρονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφαλείας Πλοίου.   

β) εάν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος όχι μόνο για λήψη επιπρόσθετων μέτρων, αλλά και για αύξηση του επιπέδου ασφαλείας είναι δυνατόν να γίνει  αίτημα προς την Αρχή από έναν SSO ή  πλοίαρχο διαμέσου του CSO ή και από τον CSO απ’ ευθείας για  αύξηση του επιπέδου ασφαλείας από 1 σε 2 (ή και σε 3) σε ένα πλοίο ή πλοία της εταιρείας παρουσιάζοντας και τους λόγους για τους οποίους αιτείται. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν να εξετασθεί το αίτημα  από την Υπηρεσία μας και ενδεχόμενα διαταχθεί αύξηση του επιπέδου ή και η μείωση ακολούθως.       

γ) Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν ελληνικά πλοία πρόκειται να καταπλεύσουν σε επόμενο ή επόμενα ταξίδια σε λιμάνι συμβαλλόμενου κράτους που έχει εκδώσει ιδιαίτερες οδηγίες. Οι ΗΠΑ για παράδειγμα στην ιστοσελίδα της U.S.C.G. http://www.uscg.mil/hq/g-m/mp/xport.html παρέχουν οδηγίες για την εφαρμογή επιπρόσθετων μέτρων ασφαλείας σε πλοία όταν αυτά προσεγγίσουν λιμάνια συγκεκριμένων κρατών και πρόκειται στα επόμενα ταξίδια να καταπλεύσουν σε λιμάνια των ΗΠΑ, οδηγίες  που σκοπό έχουν να καθοδηγήσουν τον πλοίαρχο προκειμένου να αποφύγει αυστηρό έλεγχο με ενδεχόμενες καθυστερήσεις κατά τον κατάπλου στις ΗΠΑ.                

δ) Σε περίπτωση εμφάνισης συγκεκριμένης απειλής (πχ απειλή πειρατείας στα στενά Malacca μεταξύ χερσονήσου Μαλαισίας και νήσου Σουμάτρας), που αναγνωρίζεται εύκολα από όλους τους ναυτικούς και τους Υπεύθυνους  Ασφάλειας Εταιρειών, τα επιπρόσθετα (του συνήθους επιπέδου ασφαλείας 1) μέτρα που παίρνει το πλοίο πρέπει να καταγραφούν, αλλά αναφορά στις Αρχές θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν υπάρχει περιστατικό (πχ επίθεση).  

ε) Σύμφωνα με τον Κώδικα ISPS, όταν ένα λιμάνι πρόκειται να καταπλεύσει ένα πλοίο το οποίο ήδη έχει γνωστοποιήσει (ως οφείλει) ότι βρίσκεται σε επίπεδο υψηλότερο από αυτό του λιμένα, τότε ο SSO θα πρέπει να έλθει σε συνεννόηση με τον PFSO και αν κριθεί απαραίτητο και με το CSO, προκειμένου να καθορισθούν από κοινού οι κατάλληλες ενέργειες (πχ πρόσθετα μέτρα ασφαλείας) που πρέπει να αναληφθούν (ISPS παρ. Α/7.7.1.)   

στ) Σε περίπτωση μη ύπαρξης εγκεκριμένου ΣΑΛΕ σε κάποιο λιμένα (και κατά συνέπεια και μη ύπαρξης ΥΑΛΕ), θα πρέπει να καθορισθούν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν, εάν απαιτηθεί, κατά τη διάρκεια του ελλιμενισμού του πλοίου. Ως καταλληλότερα πρόσθετα μέτρα που δυνατόν να λαμβάνονται από Λιμενική  Αρχή στα πλοία που καταπλέουν με υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας συνιστώνται ενδεικτικά τα αναφερόμενα στις παρ. Β/4.15, 16.19, 16.28, 16.35, 16.42, 16.43, 16.47, 16.53 κλπ. του Κώδικα ISPS. Από τα προαναφερόμενα μέτρα θα πρέπει να γίνεται επιλογή κατά κρίση, αφού προηγουμένως αξιολογηθούν οι τυχόν απειλές – πρόσθετοι κίνδυνοι ανάλογα με την περίπτωση και τη δυνατότητα εφαρμογής τους, ζητώντας και τυχόν συνδρομή από τη Λιμενική Εγκατάσταση.      

ζ) Το ισχύον επίπεδο ασφαλείας (σύμφωνα με τις απαιτήσεις ISPS Code) θα γνωστοποιείται στο ΥΕΝ/ΕΚΣΕΔ και στο ΥΕΝ/Κέντρο Επιχειρήσεων (ΥΕΝ/ΚΕΠΙΧ). Το ΥΕΝ/ΚΕΠΙΧ θα ενημερώνει με κάθε πρόσφορο τρόπο (πχ με τη βοήθεια ΥΕΝ/ΕΚΣΕΔ, μέσω NAVTEX, κλπ) τα οποία στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Εν γένει η Λιμενική Εγκατάσταση δεν υποχρεούται να αυξήσει το επίπεδό της, όταν σ’ αυτή καταπλέει ένα πλοίο που βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο  από αυτή παρά μόνο εφόσον συντρέχει ειδικός λόγος και δοθούν εντολές από την Αρχή στην οποία υπάγεται. Αυτό είναι δυνατόν να γίνει μόνο εφόσον προηγηθεί (κατόπιν σχετικής εντολής της Αρχής στην οποία είναι δυνατόν ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης να εισηγηθεί σχετικά) αύξηση επιπέδου ασφαλείας της Λιμενικής Εγκατάστασης.   

11.    Η παρούσα να τεθεί σε φάκελο μονίμων εγκυκλίων ISPS Κώδικα με τον αύξοντα αριθμό 14, αντικαθιστώντας την μέχρι σήμερα υπάρχουσα, ως αυτή έχει αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΕΝ.       

12.  ΥΕΝ/ΔΠΝΤ στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες όσον αφορά την ενημέρωση της ιστοσελίδας με την παρούσα εγκύκλιο, σύμφωνα με παράγρ. 11 παρούσης και τον νέο πίνακα περιεχομένων.  

13.   ΠΕΔΙΛΣ στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά υποδεέστερες Λιμενικές Αρχές δικαιοδοσίας τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα θα βρίσκεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΕΝ (http://www.yen.gr).     

Επισυναπτόμενα για ΔΠΝΤ: Εγκύκλιος και πίνακας περιεχομένων εγκυκλίων .

Ο Διευθυντής

Πλοίαρχος Λ.Σ. (Τ) ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.
Αρχείο: Εγκύκλιος 14.doc