12. Χορήγηση απόπλου

Χορήγηση απόπλου

Έκδοση: 01/29-10-2004

Αναθεώρηση:

Από 01-07-2004, οπότε και τέθηκαν σε εφαρμογή οι διατάξεις του Κεφ. ΧΙ-2 της ΔΣ SOLAS 74 καθώς και του Κώδικα ISPS αναφορικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων, χορήγηση άδειας απόπλου για εκτέλεση αιτούμενου διεθνή πλου σε πλοία ελληνικής σημαίας που υπάγονται στις διατάξεις της ΔΣ SOLAS 74 θα δίδεται εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη ισχύοντος πιστοποιητικού ISSC ή Interim ISSC και η ύπαρξη πρωτότυπου Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης (CSR) επ' αυτού. 

Σε περίπτωση μη ύπαρξης σχετικών πιστοποιητικών θα απαγορεύεται ο απόπλους. 

Η έκταση των μέτρων ελέγχου στα οποία δύναται να προβεί η Αρχή προδιαγράφονται στον Κανονισμό 9 του Κεφ. XI-2 της ΔΣ SOLAS.
Αρχείο: