10. Πλοία-πλοιάρια παροχής λιμενικών υπηρεσιών (π.χ. πετρελεύσεις)

Πλοία-πλοιάρια παροχής λιμενικών υπηρεσιών (π.χ. πετρελεύσεις)

Έκδοση: 01/29-10-2004

Αναθεώρηση:

Σε ένα μελλοντικό εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης θα πρέπει (σχετ: ISPS CODE Β/4.38) κανονικά να περιλαμβάνονται και οι διαδικασίες ?μέτρα ασφαλείας που θα λαμβάνονται στο αγκυροβόλιο κατά τη διάρκεια της διεπαφής πλοίου - λιμένα (μέσα στα όρια οικονομικής εκμετάλλευσης του Οργανισμού Λιμένα ή Λιμενικού Ταμείου ) συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που θα πρέπει να λαμβάνονται κατά τη διάρκεια π.χ. των πετρελεύσεων με τη συνδρομή ανεφοδιαστικών πλοίων («μπάριζες» , «σλέπια ») , της παράδοσης παραλαβής πετρελαιοειδών καταλοίπων ή εν γένει ανεφοδιασμού των πλοίων και όλων των διεπαφών κατά τη διάρκεια προσέγγισης του με πλοιάρια του λιμένος. 

Όλα τα ανωτέρω θεωρούνται λιμενικές υπηρεσίες.
Αρχείο: