1. Κατάπλους πλοίου χωρίς πιστοποιητικό ISSC

Κατάπλους πλοίου χωρίς πιστοποιητικό ISSC

Έκδοση: 01/29-10-2004

Αναθεώρηση:

Κατάπλους πλοίου χωρίς πιστοποιητικό IS (Αρ. Πρωτ. 3244.05/19/04/16-07-2004 ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΑΝ-Δ΄)

Σε περίπτωση κατάπλου υπόχρεου για πιστοποίηση πλοίου βάσει του Κεφ. ΧΙ-2 της Δ.Σ. SOLAS 74 και του Κώδικα ISPS, το οποίο δε διαθέτει πιστοποιητικό ISSC, θα επιβάλλεται κράτηση. 
Σαφώς τονίζεται ότι η απουσία του προβλεπόμενου πιστοποιητικού μπορεί να συντελέσει και στην λήψη πρόσθετων μέτρων όπως αυτά προδιαγράφονται στον Καν. 9.1.3 (επιθ/ση, καθυστέρηση, απαγόρευση εμπορικών/ λειτουργικών πράξεων, μεθόρμιση ή ακόμη και αποβολή από τον λιμένα). Το μέτρο της αποβολής από το λιμένα επιβάλλεται μόνο σε περιπτώσεις που υπάρχουν σαφείς ενδείξεις (clear grounds) ότι το πλοίο αποτελεί άμεση απειλή (imminent threat) για το λιμένα ή τα πλοία που ελλιμενίζονται και πάντοτε σε συνεννόηση της Λιμενικής Αρχής με την ΥΕΝ/ΔΑΝ και ΥΕΝ/ΔΕΔΑΠΛΕ. 

Επιπρόσθετα και βάσει του Καν. 9.1.3 προβλέπεται η δυνατότητα λήψης άλλων διοικητικών μέτρων με τις ακόλουθες επισημάνσεις: 
Μετά από συνεννόηση με την ΥΕΝ/ΔΑΝ μπορεί να επιτραπεί ο απόπλους χωρίς το προβλεπόμενο πιστοποιητικό ISSC με ταυτόχρονη επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου σε ελληνικό λιμένα. Στην περίπτωση αυτή θα συμπληρώνεται επί της έκθεσης επιθεώρησης Paris MOU στην ενότητα "additional comments" του προβλεπόμενου κωδικού 2705 και θα επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για τον απόπλου , αποτελεί η έγγραφη βεβαίωση από την Αρχή της Σημαίας του πλοίου και μόνο ότι έχουν αναληφθεί ενέργειες για τη σχετική συμμόρφωση του πλοίου με τις διατάξεις του Κώδικα ISPS. 
Επίσης θα καταχωρείται σχετικό "ship related message" στο σύστημα SIRENAC και θα συμπληρώνεται το προσάρτημα 2 της εγκυκλίου MSC/Circ.111 με επιλογή των ενοτήτων "ship detained" και "ship denied entry into port". 

Στις εκθέσεις MOU θα γίνεται επιλογή της ενότητας "supporting documentation" και θα επισυνάπτεται το συμπληρωμένο προσάρτημα, το οποίο θα δίνεται στον πλοίαρχο και θα αποστέλλεται στην Υπηρεσία μας και στην ΥΕΝ/ΔΑΝ. 
Τέλος στο σχετικό ερωτηματολόγιο του Συγκεντρωτικού Ελέγχου θα συμπληρώνεται η ενότητα "other lesser administrative or corrective measures" με YES.
Αρχείo: